BlackShark
1,583,800 Pts / 5th
2536 7814 3501 2998 / 15th