BlackShark
1,568,558 Pts / 5th
2799 8579 3239 3251 / 10th