BlackShark
1,568,595 Pts / 7th
2217 7494 3477 2951 / 17th