BlackShark
1,573,338 Pts / 5th
2357 7715 3520 2972 / 15th