BlackShark
1,564,255 Pts / 7th
2315 7660 3433 3009 / 15th