BlackShark
1,574,246 Pts / 5th
2635 8277 3151 3052 / 13th