BlackShark
1,578,787 Pts / 5th
2881 8700 3243 3250 / 9th